ابعاد قالب

یکطرفه قالب وافل مدولار الیاف دار آکس ۶۰ ارتفاع ۲۵
قالب وافل مدولار الیاف دار آکس ۷۰ ارتفاع ۲۵
قالب دوطرفه مدولار قالب دو طرفه ۶۰×۶۰ ارتفاع ۲۵
قالب دو طرفه ۷۰×۷۰ ارتفاع ۲۵
قابلمه ای قالب دو طرفه ۶۰×۶۰ ارتفاع ۱۸
قالب دو طرفه ۶۰×۶۰ ارتفاع ۲۵
قالب دو طرفه ۶۰×۶۰ ارتفاع ۳۰
قالب دو طرفه ۸۰×۸۰ ارتفاع ۲۸
قالب دو طرفه ۸۶×۸۶ ارتفاع ۲۵
قالب دو طرفه ۹۰×۹۰ ارتفاع ۳۰
قالب دو طرفه ۹۰×۹۰ ارتفاع ۳۸