انواع فولاد پیش تنیدگی

مفتول

وایر یا مفتول پیش تنیدگی یک واحد مجزای ساخته شده از فولاد می باشد.

استرند

دو، سه و یا ۷ وایر به هم پیچیده شده یک استرند پیش تنیدگی را تشکیل می دهند.

تاندون

گروهی از استرندها یا وایرها به هم پیچیده شده و یک تاندون پیش تنیدگی را ایجاد می کنند.

کابل

گروهی از تاندون یک کابل پیش تنیدگی را ایجاد می کنند.

میلگرد

یک تاندون می تواند از میلگرد فولادی تک ساخته شود. قطر میلگرد به مراتب بزرگتر از مفتول است.

استرند، مفتول، میلگرد، تاندون