تسمه جایگزین بولت

این تسمه ها بهترین جایگزین برای بولت های قالب می باشد که باعث می شود دیگر نیازی به لوله کشی پشت قالب ها و جک زنی زیاد نداشته باشید که به شدت در زمان و هزینه اجرا موثر است و استحکام دیوارها را به شدت نسبت به حالت اجرا با بولت افزایش می دهد.