پین و گوه قالب بندی

تولیدات شرکت شامل پین و گوه قالب بندی ساختمان با ضخامت ۴ میلی متر در دو نوع طرحدار و ساده می باشد.